Việt Nam Rồi Sẽ Ra Sao ? – Thơ Nguyễn Hàn Chung

 

Tôi ngồi mắng nhiếc thằng tôi
Non sông chó gặm còn ngồi làm thơ
Mà thơ tình nữa mới dơ
Múa môi thi sĩ bây giờ thấy khinh
Nhiều năm cơ khổ linh đinh
Chưa thăm Phú Quốc đã thành lưu vong
Chưa nhào lộn với Văn Phong
Chưa ôm ấp một bờ cong Vân Đồn
Mai nầy về lại quê hương
Lấy tên Mỹ mới có đường vào ra
Người ta bán đứng nó mà
Bàn dân chỉ biết khóc oà nhìn đau
Rồi đây bắt học chữ Tàu
Bắt trai Việt phải đi xâu biên thùy
Bỏ thây Tần Lĩnh Nga Mi
Con gái Việt kiếp nô tỳ trai Hoa
Trăm năm tất thảy chúng ta
Đều ra bụi đất đều ra vô thường
Nhưng còn một dải quê hương
Nấm mồ Hưng Đạo, Đại Vương, sao trời ?
Duy Kỳ, Ích Tắc như rươi
Giang Minh, Bình Trọng ngậm ngùi hồn ma
Nào đâu chỉ mất Hoàng Sa
Bây chừ nửa cõi sơn hà sắp bay
Những ai trở giáo hôm nay
Nghìn năm tiếng thoá mạ đầy tổ tiên !
 
Nguyễn Hàn Chung
2/6/2018

Leave a Reply