Bài thể dục bàn tay …. nhẹ nhàng đánh đuổi bệnh tật, người trung niên và người lớn tuổi cần học !Tốn ít thời giờ … dể tâp… tập bất cứ lúc nào cũng được . Hãy tập thử xem

alt

 


B

Leave a Reply